Friday, 31 October 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔεν ξέρω ποια είναι η βέλτιστη οδός για να μπορέσει ο οιοσδήποτε να αναδείξει ζητήματα τα οποία μένουν αναπάντητα ή έστω καλύπτονται πολλές φορές από ένα τέτοιο πέπλο μυστηρίου το οποίο μπορεί και να καθοδηγήσει τον απαίδευτο νου σε φαντασμαγορικές αναζητήσεις.  Ίσως η μόνη διέξοδος είναι να απευθυνθεί στην ίδια την πηγή της πληροφόρησης.  Είναι η απουσία της ίδιας της πηγής ενημέρωσης η οποία παράγει την παραπληροφόρηση και αυτή η οποία επιτρέπει την γιγάντωση των σεναρίων.  Με οδηγό αυτή την πανάρχαια ρήση του Ηράκλειτου ο οποίος έλεγε «αμφισβητείστε» πρέπει να μάθουμε να αμφισβητούμε τα πάντα μέχρι οι αρμόδιες αρχές να δίνουν πειστικές απαντήσεις.  Καμία δημοκρατία δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ατομική δράση του κάθε ενός ξεχωριστά και χωρίς την συμμετοχή του κάθε ατόμου μέσα από συλλογικούς φορείς.  Ο κίνδυνος που ελλοχεύει να φανεί κάποιος γραφικός ή υπερφίαλος είναι πολύ μικρότερος από την απουσία ενημέρωσης η οποία και επιτρέπει την ανάπτυξη της παραφιλολογίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω έστειλα την παρακάτω επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις 'complaints@bankofgreece.gr' και  'serv.shares@bankofgreece.gr' στις 26 Οκτωβρίου 2014.  Ελπίζω ότι τα ζητήματα τα οποία θέτει να μην απασχολούν μόνο εμένα αλλά όλους.
«ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αξιότιμε Κε Διοικητά και Στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος,

Ο θεσμικός ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας μίας χώρας είναι κομβικής σημασίας για την εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης τόσο στο νόμισμα όσο και στην οικονομική πολιτική.  Σε μία σειρά θεμάτων τα οποία και δεν εξαντλούνται στην παρακάτω λίστα είναι βαριά η σκιά που αφήνει η έλλειψη ενημέρωσης αλλά και η κρίση στη χώρα μας.  Από την έναρξη της κρίσης και μετά η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βρεθεί στο επίκεντρο.  Η φήμη και η αξιοπιστία της Τραπέζης της Ελλάδος σε μία σειρά από καυτά ζητήματα αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται από τους πολίτες αυτής της χώρας.  Καλείστε να απαντήσετε δημοσίως στα κάτωθι:

ΘΕΜΑ 1ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο δελτίο του πρώτου τριμήνου του 2014 της Τραπέζης της Αγγλίας οικονομολόγοι και στελέχη της Τραπέζης τεκμηριώνουν την θέση ότι:
«Σε μία σύγχρονη οικονομία, η μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος έχει την μορφή τραπεζικών καταθέσεων.  Αλλά το πώς δημιουργούνται αυτές οι καταθέσεις συχνά παρανοείται:  ο κύριος τρόπος είναι διαμέσω της χορήγησης δανείων από τις εμπορικές τράπεζες.  Κάθε φορά που οι τράπεζες χορηγούν ένα δάνειο, ταυτόχρονα δημιουργούν μία αντίστοιχη κατάθεση στον λογαριασμό του δανειολήπτη, δημιουργώντας έτσι νέο χρήμα.»

Καλείστε να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε τεκμηριωμένα τον παραπάνω ισχυρισμό.
Σε περίπτωση που επιβεβαιώνετε τον παραπάνω ισχυρισμό καλείστε να υπολογίσετε την απώλεια εσόδων που προκύπτει από την παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον από το 1994 και μετά.

ΘΕΜΑ 2ο: ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ.

Στις 8 Απριλίου 2004 η Pricewaterhouse Coopers κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστευτική έκθεση για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου από την αναθεώρηση των κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας.  Στην σελίδα 112 της έκθεσης αναφέρεται:

·         «θα μπορούσε η Βασιλεία ΙΙ να μειώσει την δραστηριότητα (output) μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
·         Το νέο καθεστώς θα κάνει τις σοβαρές τραπεζικές κρίσεις λιγότερο πιθανές στα επόμενα 50 χρόνια;

Κατ' αρχήν, μπορεί να είναι αποδεκτό να μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα στον τρέχοντα κύκλο ως αποτέλεσμα ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού καθεστώτος, αν το καθεστώς αυτό μειώνει τον κίνδυνο καταστροφικής απώλειας σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον»

Αργότερα και στο προοίμιο της οδηγίας 2006/48/ΕΚ για την Βασιλεία II η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 3601 ΦΕΚ Α’ 178/01.08.2007 αναφέρει: «(68) Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία κινδύνου των κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι επιθυμητό να εξετάζεται αν οι εν λόγω κανόνες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο.»

Καλείστε να παρουσιάσετε και να δημοσιοποιήσετε την μελέτη που θα έπρεπε να έχει γίνει μεταξύ 2004-2007 από την πλευρά της Τραπέζης της Ελλάδος για τις επιπτώσεις από τη  εφαρμογή των κανόνων στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομία. 
Καλείστε να παρουσιάσετε την αντίστοιχη μελέτη μακροοικονομικών επιπτώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος που προκύπτει από την εφαρμογή της οδηγίας 2013/36/ΕΚ για την Βασιλεία ΙΙΙ.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050

Με τον νόμο 4099 ΦΕΚ Α’ 250/20.12.2012 και το άρθρο 165§7 κυρώθηκε «σύμφωνα με το άρθρο 7 του κυρωμένου με το ν.3424/1927 (Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 24 Απριλίου 2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας» η επέκταση της άδειας λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος από το 2020 στο 2050.

Καλείστε να απαντήσετε ως ανεξάρτητη δημόσια αρχή και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 74 του Καταστατικού περί «διάλυσις της Τραπέζης» για τις επιπτώσεις που θα είχε η μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας στις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τους εταίρους και πιστωτές καθώς και στους μετόχους της Τραπέζης.

ΘΕΜΑ 4ο: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων» 2004/C 31/03 και το άρθρο 16 «για τη μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης, η [Ευρωπαϊκή] Επιτροπή συνήθως χρησιμοποιεί τον δείκτη «ΗΗΙ» (Herfindahl-Hirschman Index).»  Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τον δείκτη HHI για την τραπεζική αγορά.  Σύμφωνα με το άρθρο 20 όταν η ετήσια μεταβολή Δ  είναι μεγαλύτερη από 150 μονάδες για δείκτη μεγαλύτερο από 2.000 τότε προκύπτει συγκέντρωση.  Για το 2013 ο δείκτης HHI βρέθηκε στις 2.136 μονάδες και μεταβλήθηκε από το προηγούμενο έτος κατά 649 μονάδες ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 150 μονάδων που οριοθετούν συγκέντρωση.

Καλείστε να απαντήσετε ως δημόσια ανεξάρτητη και εποπτική αρχή ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία θα λάβετε για να αντιμετωπιστεί η ολιγοπωλιακή αν όχι μονοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.   Καλείστε να απαντήσετε εάν η έλλειψη ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά, στην οποία συνέβαλλε και η Τράπεζα της Ελλάδος με τις αποφάσεις της, είναι πρόβλημα ή όχι.  Καλείστε να απαντήσετε για την επιλεκτική αντιμετώπιση της τραπεζικής αγοράς.

ΘΕΜΑ 5ο:  ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ανεξάρτητα από τι ισχύει σε εθνικό πλαίσιο από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβερνήσεως καλείστε να απαντήσετε εάν με βάση την οδηγία 2013/36/ΕΚ και τον κανονισμό 1024/2013 εάν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και εάν εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 6ο: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κεντρικές Τράπεζες οι οποίες έχουν το ίδιο ή παρόμοιο καθεστώς με αυτό της Τραπέζης της Ελλάδος δημοσιοποιούν την μετοχική σύνθεση στις ιστοσελίδες τους. 
 
H Ελβετική Εθνική Τράπεζα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο SIX της Ζυρίχης,  δημοσιοποιεί στοιχεία της μετοχικής της διάρθρωσης και ανήκει κατά 59,71% σε δημόσιους φορείς της Ελβετίας.  Η Αποθεματική Τράπεζα Νοτίου Αφρικής η οποία είναι 100% ιδιωτική δημοσιοποιεί ονομαστικό κατάλογο των μετόχων μηνιαίως και οι μετοχές διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά.  Η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου ενημερώνει στην ιστοσελίδα της ότι το 50% των μετοχών ανήκει από το 1948 στο βελγικό δημόσιο και το 50% διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών.  Η Τράπεζα της Ιαπωνίας στην ιστοσελίδα της ενημερώνει ότι το 55% των μετοχών ανήκει στο δημόσιο και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Τόκυο.  Η Τράπεζα της Ιταλίας της οποίας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στις εμπορικές τράπεζες της χώρας δημοσιοποιεί τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάθε τράπεζα.
Ως ανεξάρτητη δημόσια αρχή και ως αντιπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στην υπογραφή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης το 2010.

Καλείστε να απαντήσετε πώς η μη δημοσιοποίηση της μετοχικής σύνθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος εξυπηρετεί την διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.  
Καλείστε να δημοσιεύετε μηνιαίως την μετοχική σύνθεση και τις μεταβολές της στην ιστοσελίδα της Τραπέζης της Ελλάδος.  Καλείστε να δημοσιεύσετε το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού δημοσίου ή/και άλλων δημόσιων φορέων και το ποσοστό συμμετοχής ιδιωτών.  Καλείστε να δημοσιεύσετε την γεωγραφική προέλευση των ιδιωτών μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος καθώς και την ιδιότητα τους.

ΘΕΜΑ 7ο: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η ιστορία της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-2008 από τον Κο Μιχάλη Ψαλιδόπουλο και την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος.  Για τον αναγνώστη-ερευνητή απογοητεύει η έκταση που αφιερώνεται στα όσα προηγήθηκαν της ίδρυσης καθώς και στον τρόπο ίδρυσης αλλά και των δανείων που εκδόθηκαν για την ίδρυση της Τραπέζης.

Καλείστε για ιστορικούς λόγους και για την αποφυγή της δημόσιας παραφιλολογίας να δημοσιοποιήσετε την αναλυτική λίστα των μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος το 1928 όπως ακριβώς έχει κάνει και η Τράπεζα της Αγγλίας στης οποίας την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τους αρχικούς της μετόχους το 1694.  
Καλείστε να απαντήσετε ως ανεξάρτητη δημόσια αρχή εάν το Σταθεροποιητικό και Προσφυγικό Δάνειο του 1929 το ένα τρίτο του οποίου είχε χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση της Τραπέζης έχει αποπληρωθεί και πότε στο σύνολο του.
Καλείστε να απαντήσετε εάν το Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος εξακολουθεί να είναι διεθνής συνθήκη και καλείστε να απαντήσετε ποιος είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος αντικατέστησε την Κοινωνία των Εθνών μετά την διάλυσή της.
Τέλος καλείστε να ψηφιοποιήσετε όλο το ιστορικό αρχειακό υλικό της Τραπέζης της Ελλάδος και ιδιαίτερα όλες τις αποφάσεις όλων των οργάνων της Τραπέζης από το 1928 και μετά ακόμη και καλείστε να ακυρώσετε τις διατάξεις εκείνες του καταστατικού που πιθανόν αντιβαίνουν στην δημοσιοποίηση ιστορικού υλικού.

Καλείστε να απαντήσετε στα παραπάνω ζητήματα με γνώμονα όχι μόνο την αποκατάσταση της φήμης και της αξιοπιστίας της Τραπέζης της Ελλάδος ως θεσμού αλλά να δείτε τα παραπάνω ζητήματα ως αναγκαιότητα για περισσότερη δημόσια ενημέρωση, ενημέρωση στα πρότυπα και άλλων Κεντρικών Τραπεζών με ιστορία και διαδρομή πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Καρατσόρης."


Στην επικοινωνία υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος λέει ότι η πηγή της διάψευσης μίας είδησης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε ισχύ από την πηγή της ίδιας της είδησης.  Αν και τα παραπάνω ζητήματα δεν αποτελούν ειδήσεις εν τούτοις αναζητούν απαντήσεις.  Εάν ισχύσει το κριτήριο της επικοινωνίας δεν ευελπιστώ σε κάποια απάντηση.  Θα ήταν όμως άκρως ενδιαφέρον η Τράπεζα της Ελλάδος να αποδείξει τι είδους θεσμός είναι και εάν είναι εφάμιλλος των αντίστοιχων θεσμών στο εξωτερικό ή είναι απλώς ένα θεσμός στον οποίο κυριαρχεί η αδιαφάνεια.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 27.10.2014 ΣΤΟ analyst.gr